Puintiohjeet
 

Pysty kasvusto

 

Pitkä sänki

 

Oljet ja ruumenet tasaisesti koko pinta-alalle

 

Ruumenviskuri ja silppurin hajoitin säädetty leveälle, terävät terät

 

Nro 1/2004
Mika Peltonen, Seppo Pentti
Työtehoseura

 

 "Ympäripuinti mielenkiintoinen vaihtoehto. Aloitetaanko reunasta vai tehdäänkö risti?"

Jussi Knaapi kirjoitti taannoin (ks. KV 17/02) puinnin vaihtoehtoisista ajolinjoista. Liittyen osittain siihen ja osittain syksyllä 2003 tehtyihin Työtehoseuran työntutkimuksiin aiheesta jatketaan ajatusta, jotta vaihtoehtoisista ajolinjoista saadaan enemmän hyötyä. Tehdyt työntutkimukset liittyvät ajolinjojen optimointi-hankkeeseen.Työssä opitut ajolinjat vakiintuvat systemaattiseen käyttöön. Jossain vaiheessa - esimerkiksi olojen muuttuessa - pitää pohtia uudelleen, mitä ajolinjoja käytetään.
Tämä tulee vastaan mm. suorakylvössä, mutta myös muissa peltotöissä. Esimerkiksi äestyksessä voidaan ajolinjoja vaihtaa vuosittain. Perinpohjaiseen ajolinjojen suunnitteluun ei yleensä aikaa käytetä, mutta jossain vaiheessa se kannattaa.


Ympäripuinti ristialoituksella. Lohkolla puidaan aluksi ristiin lohkon kulmasta kulmaan edestakaisin. Ristinpuinnin jälkeen aloitetaan ympäripuinti ja käännökset tehdään kulmissa puidulla kaistalla.Spiraalipuinti etenee siten, että ensimmäisenä kierroksella kulmat jätetään puimatta ja seuraavilla kierroksilla kulmiin jätetään hauet. Vasta lopuksi puidaan ristiin hauet ja kulmat.


Taulukko1

Suurin osa pui perinteisesti

Yleisesti käytetty, ns. perinteinen puintimenetelmä "sopii" kaikille lohkoille. Perinteinen puinti tarkoittaa menetelmää, jossa lohkon puinti aloitetaan kiertämällä lohkoa ympäri ja kulmissa tehdään peruutuskäännös. Lohkoa kierretään ympäri niin pitkään kuin se on mielekästä, jonka jälkeen loppuosa puidaan kaistapuintina. Kaistapuinnissa käytetään joko ajo- tai peruutuskäännöstä.
Isoilla lohkoilla voidaan puida myös paisteet auki riittävältä leveydeltä ja edetä pitkää sivua kaista-ajona. Iso lohko jaetaan pienempiin osiin jo sen vuoksi, että puimurin säiliö täyttyy liian pitkällä "lenkillä".
Kun puidaan koko ajan pitkää sivua, käännösten määrä ei lisäänny puitavaa metrimäärää kohti loppuvaiheessakaan. Puintityön joutuisan etenemisen edellytys on, että "laihoa kaatuu" mahdollisimman paljon ja tasaisella syötöllä. Puinnin etenemiseen vaikuttaa paljon se - oletuksena on, että puitaessa suoraan ajetaan vakionopeudella - miten kauan aikaa kuluu tyhjennyksiin ja käännöksiin.
Jos puintityötä halutaan nopeuttaa, niin helpoimmalla se käy, kun vähentää tyhjennyksiin ja käännöksiin kuluvaa aikaa.
Yksi puintitappioihin vaikuttava tekijä on syötön tasaisuus. Tasainen syöttö tarkoittaa rivakkaa vakionopeutta tasaisessa kasvustossa ja nopeuden muutosta, jos kasvusto sitä edellyttää. Paisteessa puidaan joka tapauksessa syötön katkettua vajaalla kuormalla tai kokonaan konetta kuormittamatta. Tällöin satotappiot lisääntyvät, kuten ne lisääntyvät myös jyrkässä käännöksessä, puitavan massan siirtyessä puintikoneiston laidalle ja taakse päin.

Vaihtoehtoiset reitinvalinnat

Ennen uuden lohkon puinnin aloittamista on syytä miettiä, miten puinti etenee mahdollisimman nopeaan tahtiin. Jaetaanko pelto useaan pienempään lohkoon esimerkiksi kasvuasteen vaihtelun tai kasvuston puhtauden perusteella? Seuraavaksi pitää katsoa, mitä voidaan tehdä itse ajolinjojen suhteen. Ajolinjan valintaan vaikuttavat mm. jyrkät rinteet, puitava kasvusto, lohkon muoto, tyhjennyspaikat, lakoisuus ja laon suunta. Joskus saattaa pitkää, märkää ja lakoista ruista puitaessa työ edetä nopeammin, vaikka palattaisiin takaisin "tyhjänä" ja puidaan vain laon suuntaan. Ajolinjoihin pitäisi vaikuttaa myös se, mitä lohkolla tehdään puinnin jälkeen, eli esimerkiksi korjataanko olki.

Spiraalipuinti

Spiraalimenetelmässä lohkoa kierrettään ympäri niin, ettei ajeta kulmaan saakka vaan jatketaan "spiraalina" eteenpäin loiva kurvi. Myöhemmillä kierroksilla jätetään lohkon kulmiin puimattomat puolikuun muotoiset kaistat, hauet. Kaistat sijaitsevat säteittäisesti lohkon keskipisteeseen päin. Kun joka kierroksella jätetään kulmaan saman suuruinen kaistale puimatta, kulma ei tiukkene puinnin edetessä. Työntutkimuksessa puimattomien kaistojen leveydeksi pyrittiin jättämään kaksi puintileveyttä. Puintia jatkettiin siihen asti, kunnes lohkon keskellä oli jäljellä noin neljän puintileveyden kokoinen kaistale. Tämän jälkeen puitiin puolikuun muotoiset kulmakaistat ja samalla keskelle jäänyt puimaton alue.
Riippuen puimurin ominaisuuksista ja pellon muodosta, voi puimaton kaista, hauki, olla eri levyinen. Spiraalimenetelmällä voidaan puida myös monikulmaisia lohkoja. Joutuisimmillaan haukien puinti käy, jos ne saadaan puitua kerran edestakaisin kulmassa käymällä ts. hauki on kaksi kertaa pöydän leveys. Jos pellon kulma on terävä, pitää jättää leveämpi ja syvempi hauki. Käännöksessä laotetaan aina hieman kasvustoa, mutta se saadaan puitua pois samalla kuin hauetkin.
Jollei luo'onjakajia tarvitse, ne voi jättää pois, koska ne laottavat käännöksessä kasvustoa.
Käännöksen tekoa helpottaa - tai sen edellytys on - kohtuullisen pysty kasvusto ja hieman tavallista pidemmäksi jätettävä sänki, mikä helpottaa esimerkiksi suorakylvöä.

Ympyräpuinti ristialoituksella

Peltolohko voidaan puida myös ajamalla peltoon risti helpottamaan käännöksiä. Tämä voidaan tehdä,kuten Knaapi kirjoittaa, puimalla ensin lohko ympäri ja sitten vasta ajamalla ristiin.
Työtehoseurassa tehdyssä kokeessa puitiin heti aluksi ristiin lohkon kulmasta kulmaan kahden puintileveyden kokoiset kaistat.
Kahdessa kulmassa käännösaika oli normaalia käännöstä hitaampi, koska käännöstä varten jouduttiin puimaan käännöstila. Ristiin puinnin jälkeen aloitettiin ympäripuinti ja käännös tehtiin kulmissa puidulla kaistalla.
Joutuisammin työ etenee, jos puidaan lohkon kulmasta lohkon keskelle 45 asteen kulmassa ja palatessa kulmaan lähdetään seuraamaan pellon reunaa seuraavaan kulmaan. Jos lohko on suorakaiteen muotoinen, pitäisi osata keskellä peltoa puida suoraan, kunnes kulmaan ajetaan jälleen 45 asteen kulmassa. Tällöin kierto myöhemmin etenee tasaisesti, eikä kulma "karkaa". Pieniltä arviointivirheiltä ei tässä menetelmässä voi välttyä.Taulukko 2

Työajoissa selviä eroja

Käytännön kokeessa eri menetelmien välille saatiin selvät erot. Täytyy kuitenkin muistaa, että kokeen tulokset perustuvat yhteen mittauskertaan. Tulokset ovat kuitenkin keskenään vertailukelpoisia.
Kaikki koepuinnit tehtiin suorakaiteen muotoisilla lohkoilla. Koelohkot olivat hieman alle hehtaarin kokoisia. Työaika ei sisällä viljasäiliön tyhjennystä ja siitä aiheutuvaa tyhjäajoa.
Puimurin työleveys oli 260 cm ja ajonopeus keskimäärin 4 km/h. Kokeen tulokset on nähtävissä yllä olevassa taulukossa. Paras työteho saatiin spiraalipuintimenetelmässä.
Siinä hehtaarin kokonaistyöaika oli 62,3 minuuttia ja tästä varsinaiseen puintityöhön meni 76 prosenttia työajasta. Puolikuun muotoisten kulmapalojen, haukien, puintiin meni vastaavasti noin 22 % ajasta.
Ympyräpuinti ristialoituksella oli hieman tehokkaampi kuin perinteinen puinti. Ympäripuinnissa kulmien ristipuintiin meni aika 9,83 min/ha eli 13,4 % työajasta.
Varsinainen puintityö kesti 55,5 min/ha. Käännöksiin meni aikaa 11,2 min/ha eli noin 13 % ajasta. Tässä menetelmässä käännösten osuus työajasta oli melko suuri, vaikka kyseessä oli ympyräpuinti. Lohkon keskelle jää puinnin loppuvaiheessa neljä kolmionmuotoista palaa, joiden puinti vie aikaa. Perinteiseen puintiin meni aikaa 75,5 min/ha eli 13,2 minuuttia enemmän kuin spiraalipuinnissa.
Käännösten osuus kokonaistyöajasta oli myös huomattava eli 16,4%. Käännöksiä perinteisessä puintimenetelmässä oli 28 kappaletta hehtaarilla, kun vastaavasti spiraalipuinnissa tarvittiin vain neljä käännöstä.

Ympäripuinti vaatii harjoittelua

Kokeessa huomattiin, että ympäripuintitekniikkaa kannattaa miettiä ja harjoitella. Erityisesti sopivan kokoisten, puolikuun muotoisten kaistojen jättäminen vaati harjoittelua. Myös ristiinpuinti vaatii tarkkaavaisuutta, jotta saadaan muodostettua tasapainoiset kuviot ympäripuintia varten. Täsmällisen ristiin aloituksen tekeminen lohkon muodon mukaan on hankalaa. Hyvin helposti osalle lohkosta jää lopussa eri kokoisia puimattomia "paloja".
Samoja menetelmiä voidaan käyttää myös äestyksessä tai kylvössä. Lohko kylvetään "spiraalina" ympäri loivasti kääntäen. Kun koko lohko on kylvetty, voidaan hauet kylvää tarvittaessa ilman lannoitetta, jolloin rikkaruohot eivät saa vapaata tilaa kulmissa. Jos pellolle kylvön yhteydessä halutaan ajourat ruiskutuksiin, on syytä pitäytyä niiden tekoon sopivissa ajolinjoissa.
Kyseisiä vaihtoehtoisia menetelmiä ja niiden variaatioita voidaan käyttää muissakin töissä. Jokainen käännös kannattaa suunnitella, ja etenkin työn etenemistä jouduttaa se, ettei työkoneella tarvitse peruuttaa. Vaihtoehtoisia ajolinjoja kannattaa kokeilla omilla lohkoilla, jotta löytyy tuntuma menetelmien sopivuudesta. Kokeiluista saattaa seurata yllättäviäkin työnsäästöjä.